معاون پژوهشی مرکز

دکتر علیرضا تیموری : معاون پژوهشی و مشاور آماری مرکز

  ایمیل : alirezateimouri260@gmail.com

  تلفن : 33295611 -054 


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط