اساس نامه

اساس نامه


ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی، درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان  نامیده می­شود. برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.


 ماده 2- اهداف:

1-توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علم سلامت کودکان و نوجوانان

2-انجام پژوهش­هاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني كشور به منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي

3- جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه

4- تربيت نيروي مورد نياز و پژوهشگر در زمينه بيماري­هاي سلامت کودکان و نوجوانان

5- ترغيب، تشويق و بكارگيري پژوهشگران

6-كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرايي مربوطه در داخل كشور

7- همكاري علمی با مراكز تحقيقاتي و آموزش ساير كشورها و سازمان بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران


 

ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از:

1. شورای عالی

2. رئیس مرکز


ماده 4- اعضا شورای عالی مرکز عبارتند از:

1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی

2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی

3- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی

4- رئیس مرکز

5- سه نفر از اعضا هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه


ماده 5- وظایف شورای عالی مرکز به شرح زیر می­باشد:

1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2- تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان­های بین‌المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت‌های مرکز

4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستورالعمل‌های مربوطه به امور داخلی شورای­ عالی و دستور العمل‌های اجرایی مرکز تحقیقات

6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز


ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورای ­عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می­گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.


ماده 7- وظایف رئیس مرکز

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای­ عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می­نماید.


ماده 8- اعضاء مرکز

مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

1- اعضاء پیوسته: که اعضاء هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

2- اعضاء وابسته: که اعضاء هیئت علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هستند.


ماده 9- منابع مالی مرکز

1- درآمد های حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

2-  کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

3-اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه جلسه 180 مورخ 11386/2/29شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

دکتر لنکرانی

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


معرفی مرکز

محتوای مرتبط