کارشناسان

 

دکتر علیرضا تیموری : معاون پژوهشی و مشاور آماری مرکز

  ایمیل : alirezateimouri260@gmail.com

  تلفن : 33295611 -054
معصومه قنبری : کارشناس مرکز

ایمیل:masumeh_3338@yahoo.com

تلفن :33295611 - 054مدیریت مرکز

محتوای مرتبط