اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

پست الکترونیکی و

لینک در سامانه علم سنجی

cv

تصویر

 

دكترغلامرضاسليماني

فوق تخصص عفونی

دانشیار

Soleimanimd @yahoo.com

لینک علم سنجی


PDF

 

دكتر نورمحمد نوري

فوق تخصص قلب

استاد

Dr_noori _cardio@yahoo.com

لینک علم سنجی

PDF

 

دكتر محمودايماني

فوق تخصص نوزادان

دانشیار

Imani_mahmood@yahoo.com

لینک علم سنجی

PDF

 

دكتر سيمين صادقي بجد

 

فوق تخصص کلیه

دانشيار

sisadegh@yahoo.com

لینک علم سنجی

PDF

 

دكتر توران شهركي

 

فوق تخصص گوارش

دانشيار

Dr_tshahraki@yahoo

لیک علم سنجی

PDF

 

دكتر منيژه خليلي

فوق تخصص گوارش

استاديار

dr_khalil2000@yahoo.com

لینک علم سنجی

PDF

 

دكتر مجيد نادري

فوق تخصص خون و سرطان

دانشيار

Mijid_naderi2000@yahoo.com

لینک علم سنجس

PDF

 

دكتر قاسم ميري علي آباد

فوق تخصص خون و سرطان

دانشیار

gh_miri@yahoo.com

لینک علم سنجی

PDF

 

دكترمريم نخعي مقدم

فوق تخصص غدد

استاديار

Maryam_nakhaey@yahoo.com

لینک علم سنجی

PDF

 

دكترعلي خواجه

فوق تخصص اعصاب

 

دانشیار

aliyavar2005@yahoo.com

Dr_khajehneuro@gmail.com

لینک علم سنجی

PDF

 

دکتر عبدااله دهواری

فوق تخصص نوزادان

استادیار

Dehvari.abdh@yahoo.com

لینک علم سنجی

PDF

 

دکتر الهام شفیقی شهری

متخصص کودکان

استادیار

eshahri@yahoo.com

لیک علم سنجی

PDF

 

دکتر هدی صوفی

فوق تخصص گوارش

استادیار

hodasufi@gmail.com

لینک علم سنجی

PDF

 

دکتر مازیار محجوبی

دکتری تخصصی بیهوشی قلب

دانشیار

m_mahgoobifard@yahoo.com

لینک علم سنجی

PDF

 

دکتر نورمحمد بخشانی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

استاد

nmbs14@yahoo.com

لینک علم سنجی

PDF

 

دکتر منصور شهرکی

دکترای علوم تغذیه

 

استاد

shahrakimansour@yahoo.com

لینک علم سنجی

PDF

 

محبوبه فیروزکوهی مقدم

دکترای فوق تخصصی  روانپزشکی کودکان

استادیار

mah74998@yahoo.com

لیک علم سنجی

PDF

 

علیرضا تیموری

دکترای تخصصی جمعیت شناسی

استادیار

alirezateimouri260@gmail.com

لینک علم سنجی

PDF

 

غلامرضا بهاری

دکترای بیوشیمی

استادیار

r-b-1333@yahoo.com

لینک علم سنجی

PDF

 

حسنا سارانی

کارشناس ارشد

مربی

لینک علم سنجی

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط